top of page

7 สัญญานไฟ เตือนหน้าปัดเรือนไมล์เวสป้า1. สัญญานเตือนระบบเบรก ABS

จะแสดงสถานะการทำงานของระบบเบรก ABS เมื่อบิดกุญแจ ON เปิดระบบไฟและจะดับลงเมื่อรถมี ความเร็วเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขึ้นไป

หากไฟเตือนระบบ ABS ติดค้างหรือกระพริบ ระหว่างขับขี่แสดงว่าระบบ ABS มีปัญหา นำรถเข้าไปที่ ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างที่ศูนย์บริการตรวจสอบ
2. สัญญานเตือนระบบควบคุมเครื่องยนต์

จะแสดงสถานะระบบเครื่องยนต์ขัดข้องและ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง โดยปกติจะแสดงเมื่อเปิดกุญแจ ON 1-2 วินาที และดับลงเองอัตโนมัติ

สำหรับรถ Vespa GTS ทุกรุ่น จะแสดงเมื่อ เปิดกุญแจ ON และดับลงเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ติด

หากพบว่าสัญญาบูไฟติดุค้างให้รีบนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างที่ศูนย์บริการตรวจสอบทันที3. สัญญานเตือนระดับแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ

จะแสดงเมื่อบิดกุญแจไปที่ ON และดับลงทันที เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด

กรณีที่ตัวรถไม่ได้อยู่ในแนวระดับปกติ เช่น เอียง หรือ ขับขี่บนทางลาดชัน ไฟสัญญานอาจจะติดขึ้นได้ และ จะดับลงเองเมื่อตัวรถกลับสู่แนวระดับปกติ

กรณีที่มีสัญญานไฟสว่างขึ้นขณะเบรคเมื่อชับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือขณะเลี้ยวเข้าโค้ง ให้ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง ถ้าจำเป็นควร

เติมน้ำมันครื่องเพิ่ม


กรณีที่หลังจากเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มแล้วสัญญานไฟยังคงสว่างอยู่ ขณะทำการเบรก การขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ หรือขณะเลี้ยวเช้าโค้งให้นำรถเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ


4. สัญญานเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

สัญญานแจ้งเตือนเมื่อปริมาณระดับน้ำมันเหลือน้อยปกติเหลังจากสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะสามาถใช้งานรถได้ประมาณ 45-60 กิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่และน้ำหนักของสัมการะที่บรรทุก


5. สัญญานไฟระบุการทำงานระบบ IMMOBILIZER

ไฟสัญญานจะแสดงแบบกระพริบหลังจากดึงกุญแจออก และจะดับเองอัตโนมัติหลังครบ 48 ชั่วโมง (ระบบยังทำงานปกติ)

สำหรับรกรุ่น GTS 150 กับรุ่น GTS 300 I-GET ไฟสัญญานติดค้างเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงและจะดับลงเองอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิปกติ

หากไฟสัญญานติดค้างไม่กระพริบ หรือมีการโชว์ที่ผิดปกติให้นำรถเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ
6. สัญญานเตือนไฟสูง

จะแสดงเมื่อเปิดไฟหน้าเป็นไฟสูงและจะดับลงเมื่อปิดสวิตซ์ไฟสูง

7. สัญญานเตือนไฟเลี้ยว

จะแสดงเมื่อเปิดไฟสัญญานไฟเลี้ยวซ้าย หรือขวาและจะดับลงเมื่อปิดสัญญานไฟเลี้ยว

256 views0 comments

Comments


bottom of page